aktualności

MEN: Pozytywny obraz działań na rzecz polskiej edukacji (komunikat)

Pozytywny odbiór wprowadzonych reform, w tym stworzenia możliwości dla lepszej współpracy przedsiębiorców z systemem edukacji, rozwijanie w Polsce mechanizmów potwierdzania kwalifikacji w postaci Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, dostrzeżenie projektów związanych z rozwojem umiejętności osób dorosłych i programów zapotrzebowania na zawody z systemu edukacji branżowej i Bilans Kapitału Ludzkiego – to kluczowe wnioski wynikające z opublikowanego dziś, 11 grudnia br. raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju „Strategia umiejętności OECD: Polska”.

Edukacja nie powinna kończyć się na poziomie szkoły średniej czy na poziomie szkoły wyższej, ale powinna być kontynuowana w dorosłym życiu. Świat wokół nas się zmienia i kompetencje, które nabywamy w trakcie edukacji formalnej na wcześniejszych etapach, nie zawsze wystarczają po kilkunastu czy kilkudziesięciu latach. To jest refleksja, którą my widzimy już od dłuższego czasu i staramy się to wdrażać – powiedział podczas oficjalnej prezentacji raportu Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski.

Raport OECD to przekrojowa, syntetyczna diagnoza stanu rozwiązań dotyczących mechanizmów wspierania rozwoju umiejętności. To również szereg rekomendacji opartych na dobrych praktykach zdiagnozowanych w innych państwach. Diagnoza i rekomendacje były wypracowane w ścisłej współpracy z polskimi interesariuszami, którzy uczestniczyli w warsztatach organizowanych przez OECD we współpracy z MEN i Instytutem Badań Edukacyjnych.

Warto podkreślić, że wszystkie rekomendacje wpisują się realizowaną już w Polsce politykę edukacyjną i potwierdzają słuszność jej kierunków. Dostarczają również cennych informacji na temat rozwiązań w obszarze rozwoju umiejętności. Będą one wzięte pod uwagę w pracach nad Zintegrowaną Strategią Umiejętności 2030 (jej część ogólna przyjęta została przez rząd w styczniu br.). To dokument określający spójną politykę na rzecz kształtowania i rozwijania umiejętności w Polsce i stanowiący jeden z warunków podstawowych nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.

Dlaczego w ogóle rozmawiamy o umiejętnościach i dlaczego są ważne dla Polski? Dlatego, że one są ważne dla dobrostanu społeczeństwa. Zazwyczaj ludzie, którzy mają lepsze umiejętności, mają lepszą pracę i cieszą się lepszym zdrowiem. Umiejętności są też ważne dla gospodarki. W OECD widzimy, że kraje, które lepiej wykorzystują umiejętności pracowników, mają wyższą produktywność. Umiejętności stają się też coraz ważniejsze ze względu na globalizację i cyfryzację – zaznaczył na konferencji Ludger Schuknecht, zastępca sekretarza generalnego OECD.

Raport „Strategia Umiejętności OECD: Polska”

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) zwraca uwagę na konieczność ciągłego uczenia się i wskazuje na rosnącą rolę polityki na rzecz uczenia się przez całe życie stanowiącej odpowiedź na wyzwania cywilizacyjne. „Z punktu widzenia celów Strategii najistotniejszą rolę w rozwoju kapitału ludzkiego – a w rezultacie rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, będą odgrywały umiejętności niezbędne do efektywnego funkcjonowania jednostki we współczesnym społeczeństwie i nowoczesnej gospodarce”.

Polska, rozwijająca własną Zintegrowaną Strategię Umiejętności 2030, zdecydowała się na skorzystanie z doświadczeń Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) związanych z projektem Krajowych Strategii Umiejętności. Efektem tej współpracy jest przygotowany raport „Strategia Umiejętności OECD: Polska”. Praca nad raportem rozpoczęła się w październiku 2018 r. Podczas kolejnych misji w Polsce w 2019 r. OECD współpracowała z wieloma ministerstwami i agencjami rządowymi oraz z ponad 50 organizacjami reprezentującymi interesariuszy. Współpraca z OECD pozwoliła na skorzystanie z wiedzy i międzynarodowego doświadczenia ekspertów tej organizacji, która realizowała lub realizuje podobne projekty w kilkunastu innych krajach.

Pierwsza wersja dokumentu została przekazana przez OECD w sierpniu br. Zapisy zaproponowane przez OECD zostały przekazane do konsultacji przedstawicielom środowisk biorących udział w warsztatach oraz przedstawicielom resortów szczególnie zaangażowanych w prace nad Zintegrowaną Strategii Umiejętności. Uwagi i komentarze do tekstu zostały we wrześniu br., przekazane OECD.

Przedmiotem raportu są cztery obszary priorytetowe na rzecz poprawy osiągnięć Polski w zakresie umiejętności, wskazane przez OECD we współpracy z polskim rządem:

– Zwiększenie sprawności reagowania systemu edukacji na potrzeby rynku pracy,

– Wspieranie większego uczestnictwa we wszystkich formach uczenia się dorosłych,

– Wzmocnienie wykorzystania umiejętności w polskich przedsiębiorstwach,

– Wzmocnienie zarządzania systemem umiejętności w Polsce. Oficjalna prezentacja raportu OECD.

W dzisiejszej konferencji dotyczącej raportu o strategii umiejętności OECD uczestniczyli Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski oraz Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. W spotkaniu udział wzięli również wiceminister edukacji Marzena Machałek i wiceminister cyfryzacji Wanda Buk. Raport zaprezentował Zastępca Sekretarza Generalnego OECD Ludger Schuknecht.

W konferencji uczestniczyło około 150 osób, w tym przedstawiciele OECD, ministerstw, organizacji oraz instytucji, a także reprezentanci publicznych służb zatrudnienia i partnerów społecznych.

Źródło: http://centrumprasowe.pap.pl

Previous Article
Next Article

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *